Telefonszám: +36 30 880-7019

Adatvédelmi szabályzat

A voltomatic.hu honlap üzemeltetője, Voltomatic Kft. (2022 Tahitótfalu, Patak sor 28., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A voltomatic.hu üzemeltetője elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A voltomatic.hu honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

1. A szabályzat célja
Az adatvédelmi szabályozás követelményeinek való megfelelés, valamint a voltomatic.hu weboldal látogatóinak, valamint a Voltomatic Kft. ügyfeleinek, továbbiakban együttesen: Harmadik Személy - önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján: adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele.

2. A szabályzat alapját képező jogszabályok:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

3. A szabályzat hatálya kiterjed a voltomatic.hu honlap látogatóira és a Voltomatic Kft. ügyfeleire (továbbiakban Harmadik Személyek).

4. A Voltomatic Kft.-ben a fenti adatok kezeléséért a cég munkatársai, illetve az adatvédelmi tisztviselő a felelős.

5. Az adatkezelő neve: Voltomatic Kft.

6. Az adatkezelő székhelyének címe: 2022 Tahitótfalu, Patak sor 28.

7. Elérhetőség: info@voltomatic.hu

8. Telefonszám: +36 30 880-7015

9. A Voltomatic Kft. honlapot üzemeltet:
www.voltomatic.hu

A honlapok ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használnak. A sütik szöveges fájlok, amelyeket böngészési élmény javítására és anonim látogatottságmérésre használunk. A sütik használata letiltható minden böngésző beállításaiban. Az Oké gombra nyomva olvasóink elfogadják az oldal által lerakott sütiket.

A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

9. Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés a Harmadik Személyek estében a voltomatic.hu honlapon a weboldal statisztikájának adatai és rögzítése. Mindezen adatok a Harmadik Személyek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján kerülnek rögzítésre.
A kezelt adatok köre Harmadik Személyek esetében:
a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe;
a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

10. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelésének célja az ügyfélelégedettség tesztelése és mérése;

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.

Az Adatkezelő, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak (tárhely szolgáltató, futárszolgálat) átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

11. Tájékoztatás kérése
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Megrendeléssel vagy Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@voltomatic.hu címen. Az Adatfeldolgozó a Felhasználó kérelmére tájékoztatást adnak a Felhasználóra vonatkozó, az adott Megrendeléssel vagy Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

12. Az adatkezelés időtartama:
Harmadik Személyek esetében a megrendelés kezdetétől a megrendelt termék(ek) garanciájának időtartamáig.

13. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

14. A személyes adatok törlése, a személyi adatokban bekövetkezett változások bejelentése
- A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az elérhetőségeknél meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on. (pl. telefonon, email útján, stb.)
- A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, elérhetőségeknél meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. telefonon, email útján, stb.).
Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. megrendelés törlése).
Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

15. Harmadik Személyek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről az Harmadik Személyek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Harmadik Személynek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást igénylő kérelmet e-mailben, az info@voltomatic.hu vagy postai úton a 2022 Tahitótfalu, Patak sor 28. címre kell eljuttatni, amire 15 napon belül választ kap.

16. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
Az adatfeldolgozók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Név: Silicium Network Informatikai Kft. (tárhely-szolgáltató)
Telephely: 1146 Budapest, Cházár András utca 2. A. ép. 3. em. 7.
Adószám: 23474178-2-42
Cégjegyzékszám: 13-09-149318
Online elérhetőség: info@siliciumnetwork.hu
Telefonos elérhetőség: +36709447008
ÁSZF: https://secure.silicium.eu/affiliates/index.php?waction=20
Továbbított adatok köre: a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

17. Adatvédelmi tisztviselő
Név: Németh Máté
Elérhetőség: info@voltomatic.hu
Telefono: +36 30 880-7015

18. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés
A voltomatic.hu weboldal számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a telephelyén (2022 Tahitótfalu, Patak sor 28.), valamint a Silicium Network Informatikai Kft. (1146 Budapest, Cházár András utca 2. A. ép. 3. em. 7., Cégjegyzékszám: 13-09-149318, Adószám: 23474178-2-42) által üzemeltetett szerver webtárhelyén találhatóak meg.

19. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
- A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Voltomatic Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

- Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

20. Jogérvényesítési lehetőségek
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

Az érintett észrevételével a Voltomatic Kft.-hez fordulhat, továbbá a 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet bejelentést.
A hivatal elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

Amennyiben a Voltomatic Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, keresse fel adatvédelmi tisztviselőnket: Németh Máte (info@voltomatic.hu)